Status for året – 2019

Siden januar 2014 har en solid andel af min lønindkomst været til sidesat og anvendt til min investeringsrejse. Mit mål er at opnå en samlet portefølje på 3 mio. kr. ultimo 2025.  Læs mere om mit mål og min drivkraft her. Se udvikling af min portefølje siden januar 2014 frem til nu her.

Med afslutning af året 2019, er jeg nu halvvejs igennem rejsen mod det fremsatte mål i ultimo 2025. I maj 2019 opnåede jeg en vigtig milepæl at min portefølje rundede den første million. Se udvikling af min portefølje siden januar 2014 frem til nu her.

Udvikling af porteføljen i 2019

Jeg begyndte at gøre status på min portefølje og investeringer primo 2019.

  • Min portefølje januar 2019:                       900 000 kr. 
  • Mit delmål for januar 2020:                   1 150 000 kr.

Ethvert mål kræver delmål, derfor vil jeg fremsætte delmål for hvert år. Delmålet for vækst i porteføljen for året 2019 på +250 000 kr. kommer af et kontant indskud til investeringen på 12500 kr. x 12 = 150 000 kr. Hertil en forventning om afkast før skat på 10 %, dvs. ca. 100 000 kr.

Status for året – 2019

Januar 2019 – nu: Den samlede portefølje og det samlede afkast for året 2019 udgør følgende størrelser. Bemærk at afkastet ikke er beskattet.

Status for samlet Portefølje & Afkast for året 2019

Jeg har budgetteret med at indskyde 150 000 kr. til investeringsporteføljen i 2019. Men det samlet konstant indskud blev dog for året: (1 192 538 kr. – (159 369 kr. + 900 000 kr.) = 133 169 kr.), dvs. ca. 11100 kr./måned.

Året 2019 har bragt et super flot samlet afkast på 15,4%. Jeg havde et mål om et gennemsnitlig afkast på 10% og kan på det grundlag være godt tilfreds med årets resultat. Det gennemsnitlig afkast pr. måned for 2019 blev: (159 369 kr. / 12 = 13280 kr.). Dermed blev året 2019, det første år hvor afkastet har været højere end selve indbetalingen til investeringen.

Herunder ses status i [%] for hvor meget af delmålet for porteføljen i 2019 er nået. Samt opnåelse af det endelige fremsat mål i [%] for ultimo 2025.

Fremsat mål & opnået resultat i år 2019

Takket være en god afkast for året, har jeg opnået 117% af det fremsatte mål for porteføljen for 2019. Og det samlet portefølje har en værdi der svarer til ca. 40% af det fremsatte mål på 3 mio. kr. Da jeg nu er 6 år, halvvejs igennem rejsen, må rentes rente effekt være det afgørende element som bidrager til at opnå målet i ultimo 2025.

Mine investeringer pr. 01. Jan 2020

Her er status på mine investeringer og afkast. Afkastet i [%] er målt direkte på basis af det investerede beløb på følgende vis: [Afkast i [%] = Afkast [kr.] / Investeret beløb [kr.] x 100], uden hensyntagen til tiden investeringen har stået på i det pågældende år, eller den løbende forøgelse af det investerede beløb.

Oversigt over investeringerne & afkast

Herunder præsenteres de enkelte investeringsaktiver og deres afkast. Jeg bruger forskellige platforme at investere igennem. Nogle af investeringerne foretages igennem mine selskaber men andre gøres i personlig regi, alt efter en vurdering af hvad der giver bedst mening ikke mindst overvejelse om tidshorisont for investeringen og skattetekniske forhold.

Ejendomme

Ejendomme udgør den største andel i min portefølje.

Herunder fremgår mine udlejningsejendomme. Lejlighed 01 er købt i august 2016 I privat regi, mens de øvrige siden er købt igennem holding selskabet. Lejlighederne 01 – 03 er beliggende i samme lejlighedskompleks og er dermed direkte sammenlignelige.

Oversigt over ejendomsinvesteringerne & lån

De forskellige typer lån og renterne fremgår også af tabellen foroven. Købspriserne indikerer prisstigningen på lejlighederne, men jeg har dog ikke taget det med i ansættelse af nuværende værdi. Dette skal medtages i forbindelse med min forhandling med banken når den næste lejlighed engang skal erhverves.

Afkastet på de enkelte ejendomsinvesteringer fremgår af tabellen herunder. Det ses at min lejlighed 01 giver det bedste afkast, dels pga. den er erhvervet billigt sammenlignet med de andre og den lave rente der er på lånet (F-kort). Men den største faktor for en høj afkast er at jeg ikke løbende afdrager på den, hvilet betyder at jeg ikke binder flere penge i den samme investering hvilket med tiden giver lavere og lavere afkast målt på det samlede investerede beløb. 

Oversigt over ejendomsinvesteringerne & afkast

Aktier

Jeg investerer i aktier igennem Nordnet. Skattemæssigt foregår aktieinvesteringerne i privat regi. Jeg har generelt reduceret min aktiebeholdning henover 2018 og 2019 da jeg forudser korrektioner på markedet i den nærmeste fremtid (et til to år). Min strategi er at have en god buffer med kontanter til når gode købsmuligheder opstår.

I begyndelsen af år 2019 var min aktiebeholding kun 70 000 kr. Hertil havde jeg i starten af året kun tilføjet 50 000 kr. til aktieinvesteringer. Men jeg har øget investeringerne som mulighederne opstod. Sidst på året 2019, koster aktierne i porteføljen samlet set 230 000 kr. Dvs. jeg har i årets løb investeret i alt 110 000 kr.

I den følgende præsentation af mine aktier (købt/solgt og beholding) handelsaktiviteter for 2019, opdeles aktierne i to kategorier, solgte aktier og aktier i beholdning.

  • Solgte aktier: Aktier med realiseret kursgevinst/tab på kurs ved salg og realiseret udbytte i år 2019.
  • Aktier i behold: Aktier med urealiseret kursgevinst/tab på kurs men med realiseret udbytte i år 2019.

Bemærk at aktierne er købt på forskellige tidspunkter hvilket der ikke tages højde for i de to grupperinger. Der ses alene på det realiserede afkast og urealiserede afkast på investeringerne i dette år. I den sidste ende er det den realiserede andel som udgør den sikrede afkast på investeringen.

Herunder ses det samlede afkast for året. Afkastet i [%] er målt ved at sammenlægge kursgevinsten og udbytte sammenholdt med den samlede investerede kapital, i alt på 230 000 kr. For blot til sammenligning er årets samlede afkast i [%] fundet på basis af sammenlagt realiseret og urealiseret afkast.

Oversigt over aktie afkast for året

Herunder er listen med de solgte aktier i år vist i detaljer. Det investerede beløb, industrien aktien hører under samt de realiseret udbytte- og kursgevinster/tab er vist. Det samlede afkast på de enkelte aktier er slutligt beregnet på basis af det investerede beløb i den enkelte aktie.

Oversigt over solgte aktier i år

Nedenunder er listen med de aktier der er i aktiebeholdningen på nuværende tidspunkt. Det investerede beløb, industrien aktien hører under samt de realiseret udbytte- og urealiseret kursgevinster/tab er vist. Realiserede afkast via udbytte og urealiserede afkast på kursgevinst/tab er hver især beregnet for de enkelte aktier på basis af det investerede beløb i den enkelte aktie.

Oversigt over nuværende aktiebeholding

P2P Udlån

Peer-to-peer lån (P2P) eller person-person lån er en moderne lånetype (eksisteret i omkring ti år) som er baseret på ”crowdfunding” metoden, hvor låntageren og långiveren imødegås ved IT-datateknologi udenom traditionelle banker og låneinstitutioner. Det giver en god mulighed for en større renteafkast for långiveren, men dertilhørende risiko følger dog investeringerne.

Jeg anvender pt. Mintos som det eneste P2P platform i min udlånsportefølje. Jeg satte de første investeringer i gang igennem Mintos i starten af Juli måned. Størstedelen af mine udlånsportefølje udgøres af private udlån.

Historien bag privat udlån: Jeg har gennem en årrække haft en god ven som desværre var fanget i en større ”kviklån” krise med flere lån til høje renter. Det blev til lån på lån og han har ikke kunnet se sig ud af det kaos som det kostede ham og hans familie i mere end 10 år. Jeg valgte derfor at hjælpe ham. Sammen skabte vi et overblik over alle de udestående lån og lagde en fireårs handlingsplan ud fra vurdering af familiens indtægter/udgifter. Vi indgik således nogle låneaftaler med rente og afdrag over to år, så han gradvis kunne komme ud af de udestående dyre lån. Den positive historie hedder sig nu at han efter 1,5 års forløb allerede har reduceret deres samlede udestående lån med 1/3 del. Penge som ellers før gik til rent rentebetalinger i årevis.

Herunder ses størrelserne på mine udlånsportefølje og den samlede afkast disse investeringer har genereret i år 2019.

Oversigt over P2P – udlånsporteføljen

Budget 2019

Herunder ses budget og fordelingen af min netto lønindkomsten for år 2019.

Budget for 2019

Investering: I 2019 har jeg et mål at 41% af min lønindkomst, svarende til 12500 kr./måned skal hensættes til investeringsformålet.

Familiens Budget: Vi har en budgetkonto som dækker familiens fælles faste og variable udgifter. I budgettet er der også afsat penge til børnenes fritidsaktiviteter samt familiens fælles fornøjelser (ferie, familieudflugter, restaurant mv.). Budgettet dækker også afbetaling af vores lån på bolig og bil. Jeg overfører 13.000 kr./måned til budgetkontoen.

Personlige udgifter: Personlige faste udgifter samt mine udgifter til fritid og fornøjelser udgør samlet 9% af min lønindkomst, svarende til 2800 kr./måned. Heri dækkes udgifter til fagforening, telefon, tøj, frisør fitness, biograf, caféture mm.   

Velgørenhed: Så er der velgørenhedsposten som er den post som giver mit liv mening. Glæden i at give og støtte andre mennesker uden at kende ansigter på modtagerne eller forvente noget retur er en af de største glæder i mit liv. Jeg har et mål om altid at vil give minimum 5% af min netto lønindkomst til velgørenhedsformål, hvilket er opfyldt i 2019, hvor denne post udgør 6% svarende til 1800kr./måned.